ul. Graniczna 85, 32-087 Bibice
biuro@szkolabrilliant.pl
503 791 391

Regulamin serwisu internetowego
Brilliant

 

 

 • 1 Postanowienia wstępne
  1. Serwis internetowy Brilliant dostępny pod adresem internetowym www.szkolabrilliant.pl, prowadzony jest przez Agatę Perek, z siedzibą przy ul. Granicznej 85, 32-087 Bibice.
  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 • 2 Definicje
  1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  2. Sprzedawca – Brilliant Agata Perek, ul. Graniczna 85, 32-087 Bibice, NIP: 5130145099.
  3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
  4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu
  5. Sklep – serwis prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.szkolabrilliant.pl
  6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
  8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży usługi lub usług ze Sprzedawcą.
  9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
  10. Formularz kontaktowy – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia.
  11. Produkt – dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 • 3 Kontakt ze Sklepem
  1. Adres Sprzedawcy: ul. Graniczna 85, 32-087 Bibice
  2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@szkolabrilliant.pl
  3. Numer telefonu Sprzedawcy: 503791391
  4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 09 1050 1445 1000 0092 5098 3294
  5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
  6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10-18
 • 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome.
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.
 • 5 Informacje ogólne
  1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
  2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
  3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
  4. Sprzedawca informuje, iż w przypadku produktów cyfrowych przedmiotem sprzedaży jest możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia twórcy danego produktu w formie kursu, który systematyzuje nabytą wiedzę i doświadczenie prowadzącego. Kurs opiera się o techniczne aspekty związane z nauczaniem ruchu, utrzymywaniem uwagi odbiorców oraz umiejętnym poprowadzeniem animacji w sposób pożądany przez prezentującego daną technikę.

 

 • 6 Zasady zapisu na zajęcia

W celu złożenia Zamówienia należy

 1. Otworzyć formularz zapisu i uzupełnić wymagane dane;
 2. Wybrać odpowiedni kurs, wydarzenie lub obóz;
 3. Wybrać „zapisz” lub „zapisz i zapłać” co jest potwierdzeniem zamówienia
 4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 • 7 Oferowane metody płatności
  1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  2. Płatność gotówką
  3. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  4. Płatności elektroniczne przez system tPay
  5. Płatność kartą płatniczą.
 1. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 • 8 Wykonanie umowy sprzedaży
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta
 4. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. płatności gotówką, Klient obowiązany jest dokonać płatności przed wykonaniem usługi.
 6. Usługa jest wykonywana w terminie wybranym przez Klienta spośród dostępnych przedstawionym przez Sprzedawcę:
 7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 • 9 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży z Konsumentem.
 3. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, Jeżeli Konsument wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży, zostanie mu zwrócona opłata pomniejszona proporcjonalnie o wykorzystaną część usługi.
 10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 12. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 13. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 • 10 Reklamacja i gwarancja
 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi usługę wolną od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionej u Sprzedawcy usługi Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 • 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • 12 Dane osobowe w Sklepie internetowym
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 3. Szczegóły i sposób przetwarzania danych są dostępne tutaj w polityce prywatności w stopce strony https://www.szkolabrilliant.pl/polityka-prywatnosci/
 • 13 Postanowienia końcowe
  1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa czy zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
  4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Załącznik nr 1

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

 

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

 

 

 

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić

1       podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2       podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

 

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 

Wprowadzenie

Ogólne Warunki Świadczenia Usług (dalej „Regulamin”) realizacji językowych kursów i szkoleń stacjonarnych (dalej „Regulamin”) ma na celu określenie zasad organizacji oraz uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez: Brilliant Agata Perek, ul. Graniczna 85, 32-087 Bibice, NIP 5130145099, REGON 369068064 (dalej „Organizator”).

Zgłoszenie uczestnictwa w wybranym szkoleniu oznacza zaakceptowanie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

Treść Regulaminu wyłożona jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz udostępniona do wglądu na stronie internetowej www.szkolabrilliant.pl.

Oznaczenie podmiotu odpowiedzialnego

Wszelkie uwagi, skargi lub zażalenia na treść niniejszego dokumentu należy kierować do Organizatora –  Brilliant Agata Perek, NIP 5130145099, REGON 369068064, ul. Graniczna 85, 32-087 Bibice, tel. 503791391, e-mail: biuro@szkolabrilliant.pl, szkola.brilliant@gmail.com

Dział I

Postanowienia wprowadzające

 

 • Definicje:
  1. Organizator – Brilliant Agata Perek, z siedzibą w Bibicach ul. Graniczna 85, 32-087 Bibice, NIP 5130145099, REGON
  2. Usługa (szkolenie, kurs)– usługa pozaszkolnego kształcenia dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, realizowana w określonym miejscu, czasie oraz w dopasowaniu do grupy wiekowej oraz poziomu umiejętności Słuchaczy, za określoną odpłatnością przez Organizatora na rzecz Słuchaczy, obejmująca m.in. również czynności przygotowania i dystrybucji materiałów oraz przygotowania wymaganego wyposażenia.
  3. Zgłaszający – osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej, jak również i opiekun prawny osoby fizycznej nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, zawierający z Organizatorem umowę o realizację Usługi na własną rzecz lub na rzecz osoby trzeciej.
  4. Słuchacz – osoba fizyczna korzystająca z Usługi na podstawie uprzedniego zgłoszenia.
  5. Zgłoszenie – potwierdzenie chęci skorzystania z Usługi świadczonej przez Organizatora na rzecz Słuchacza, potwierdzone wniesieniem Opłaty.
  6. Opłata wpisowa (opłata)– wydzielona część Ceny Usługi, wnoszona przez Słuchacza w chwili zawarcia umowy, zaliczana na poczet Ceny całkowitej Usługi w chwili uiszczenia przez Słuchacza pełnej odpłatności.
  7. Cena – cena końcowa realizacji Usługi przez Organizatora na rzecz Uczestnika, określana w walucie polskiej (PLN), zawierająca wszelkie obciążenia publicznoprawne (cena brutto).
  8. Zdalna forma komunikacji – forma realizacji zajęć za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, obejmującej m.in. komunikację głosową, komunikację głosowo-wizyjną, przekazywanie i odbieranie materiałów za pośrednictwem elektronicznej poczty e-mail lub transferu danych za pośrednictwem wyznaczonych serwerów, jak również komunikatorów elektronicznych, chatów i wideochatów

 

Dział II

Realizacja Usługi

 

 • Obowiązki Organizatora:
  1. Organizator zobowiązany jest do realizacji Usługi według określonych w informacjach o szkoleniu kryteriów na rzecz Słuchaczy objętych listą uczestnictwa właściwą dla danego szkolenia.
  2. Organizator zobowiązany jest zapewnić Słuchaczom stosowne materiały, oprogramowanie oraz sprzęt wymagany celem należytej realizacji Usługi.
  3. Organizator zapewnia Słuchaczom właściwą opiekę merytoryczną w ramach szkolenia.
  4. Na terenie obiektu, w którym realizowane są szkolenia Organizator zapewnia odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny.
 • Warunki uczestnictwa:
  1. Słuchaczem może być każda osoba fizyczna, która kumulatywnie spełniła następujące warunki:
   1. Zapoznała się i zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu;
   2. Poprawnie wypełniła i dostarczyła Organizatorowi formularz zgłoszeniowy w wersji pisemnej – pocztą, faksem lub w formie skanu na wskazany adres e-mail Organizatora;
 • Wniosła Opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem;
 1. Odbyła spotkanie z przedstawicielem Organizatora celem określenia poziomu znajomości języka obcego oraz przyporządkowania do odpowiedniej grupy.
 1. Zgłoszenie winno zostać dokonane najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem realizacji Usługi. Wysłanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni wymaga wcześniejszego kontaktu telefonicznego, w celu sprawdzenia ilości wolnych miejsc.
 2. Opłata wpisowa winna być uiszczona z góry, gotówką, do rąk własnych Organizatora za pokwitowaniem przyjęcia wpłaty lub przelana po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, na wskazany rachunek bankowy lub przez system płatności Dotpay zgodnie z przesłaną przez Organizatora fakturą proforma oraz w terminie tam określonym lub harmonogramem opłat w Panelu Klienta w systemie ActiveNow.
 3. Płatność za zajęcia indywidualne lub w parach wymagana jest przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu. Faktura zbiorcza za lekcje indywidualne wysyłana jest do 10 dnia kolejnego miesiąca na podany adres e-mail.
 4. W braku zaksięgowania Opłaty na rachunku bankowym Organizatora w terminie określonym fakturą proforma uznaje się, że Zgłaszający odstąpił od zawartej umowy, zrzekając się wobec Organizatora wszelkich roszczeń.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Zgłaszającego w formularzu zgłoszeniowym niepełnych lub błędnych danych, w tym danych identyfikujących Słuchacza.
 6. Ograniczona liczba Słuchaczy:
  1. Usługi realizowane są wyłącznie na rzecz grup uczestników, których liczebność wskazana jest w informacjach szczegółowych dotyczących wybranego szkolenia.
  2. Słuchacze uczestniczą w szkoleniu zgodnie z kolejnością wniesienia Opłat.
 • Słuchacz, który dokonał płatności po zamknięciu listy uczestników w ramach wybranego szkolenia, w braku wolnych miejsc zostanie poinformowany o wskazanym fakcie przez Organizatora z propozycją uczestnictwa w najbliższej edycji szkolenia, w ramach której lista uczestników nie została jeszcze zamknięta.
 1. W sytuacji, gdy zaproponowane przez Organizatora terminy zamienne nie spełniają oczekiwań Słuchacza, jest on uprawniony do odstąpienia od zawartej umowy. Postanowień §6 ust. 4 i 5 nie stosuje się.
 1. Umowa o przeprowadzenie szkolenia:
  1. Przystąpienie do realizacji Usługi na rzecz Zgłaszającego lub wskazanej przez niego osoby trzeciej wymaga zawarcia pomiędzy Organizatorem a Zgłaszającym umowy o przeprowadzenie szkolenia (dalej „Umowa”);
  2. Umowa jest zawierana w formie pisemnej, formie elektronicznej przy wykorzystaniu właściwych formularzy elektronicznych w serwisie internetowym Organizatora lub zdalnej – poprzez złożenie oświadczenia woli Zgłaszającego w przedmiocie akceptacji regulaminu oraz warunków umowy składanego korespondencyjnie, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
 • Umowa wiąże strony od chwili potwierdzenia jej zawarcia przez Organizatora.
 1. Zgłaszający będący konsumentem, zawierający z Organizatorem Umowę o szkolenie poza siedzibą przedsiębiorstwa Organizatora, w szczególności za pośrednictwem zdalnych kanałów komunikacji jest uprawniony odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny. Zgłaszający dokonuje odstąpienia poprzez przesłanie swojego oświadczenia woli na adres korespondencyjny Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Organizator zwraca Zgłaszającemu wpłacone środki w wysokości nominalnej, na wskazany przez Zgłaszającego rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez organizatora odstąpienia Zgłaszającego.
 • Prawa i obowiązki Słuchacza:
  1. Słuchacz ma prawo do:
   1. Czynnego uczestnictwa w zajęciach, prowadzonych w sprzyjających zdobywaniu wiedzy warunkach i atmosferze;
   2. Zgłaszania uwag dotyczących zawartości merytorycznej szkolenia oraz stosowanych metod dydaktycznych bezpośrednio do lektora lub Organizatora;
 • Do oceny przebiegu szkolenia poprzez wyrażanie swoich uwag i sugestii.
 1. Słuchacz ma obowiązek:
  1. Czynnie uczestniczyć w zajęciach oraz realizować zadania i polecenia lektora;
  2. Posiadać materiały piśmiennicze i dydaktyczne określone przez lektora;
 • Powstrzymać się w czasie zajęć od palenie wyrobów tytoniowych, używania podgrzewaczy tytoniu oraz e-papierosów, spożywania pokarmów i napojów, w szczególności napojów alkoholowych czy zażywania innych środków niedozwolonych;
 1. Powstrzymać się w czasie zajęć od korzystania z telefonów komórkowych, tabletów oraz innych, elektronicznych urządzeń komunikacyjnych lub rozrywkowych. Dozwolone jest użycie urządzeń znajdujących się w wyposażeniu Szkoły, tylko po wydaniu odpowiedniego polecenia przez lektora.
 2. Przestrzegać społecznie przyjętych norm zachowania, nie zakłócać pracy lektora oraz innych Słuchaczy;
 3. Osobiście lub działając przez Zgłaszającego lub opiekuna prawnego terminowo uiszczać Opłaty za kursy, zgodnie z przyjętym cennikiem oraz harmonogramem wpłat wskazanym w umowie;
 • Przestrzegać obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest szkolenie właściwych regulacji BHP oraz przepisów przeciwpożarowych;
 • Przestrzegać regulaminu obiektu wraz z regulacjami szczególnymi dotyczącymi wykorzystywania wyposażenia obiektu, jeżeli takie zostały wprowadzone;
 1. Dbać o czystość wyznaczonego mu stanowiska;
 2. Dbać o należyty stan techniczny powierzonego mu wyposażenia oraz materiałów;
 3. Powstrzymać się od wykorzystywania powierzonego sprzętu elektronicznego, oprogramowania oraz łącza internetowego do celów innych, niż wynikające z realizowanego szkolenia, a w szczególności w celach naruszających obowiązujący porządek prawny oraz prawa osób trzecich.
 1. Słuchacz przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność materialną za powierzone mu do wyłącznego korzystania wyposażenie oraz sprzęt elektroniczny.
 2. W przypadku wyrządzenia szkody w majątku Organizatora, właściciela obiektu na terenie którego realizowane jest szkolenie lub wyrządzenia szkody w majątku osoby trzeciej, Słuchacz jest zobowiązany naprawić ową szkodę w pełnym zakresie.
 3. W przypadku, gdy Słuchacz nie ukończył 18-stego roku życia, odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Słuchacza obciąża jego opiekuna ustawowego.
 4. W przypadku, gdy Słuchaczem jest osoba, która nie ukończyła 16 roku życia, jest ona zobowiązana pozostawać na terenie obiektu, w którym realizowane jest szkolenia w czasie przerw oraz po zakończeniu szkolenia do momentu stawiania się jego opiekuna ustawowego. Opuszczanie terenu obiektu, w ramach którego prowadzone jest szkolenie, przez Słuchacza wskazanego w zdaniu poprzedzającym jest możliwe tylko za uprzednią, pisemną zgodą jego opiekuna ustawowego.
 • Organizacja kursów:
  1. Realizacja Usługi odbywa się we wskazanym w informacjach miejscu oraz czasie.
  2. Formy szkolenia:
   1. Organizator realizuje Usługę w formie szkoleń lub kursów semestralnych:
    1. prowadzonych w grupach standardowych, liczących 4-6 osób,
    2. grupach konwersacyjnych liczących 4-8 osób;
    3. w formie zajęć indywidualnych lub w parach.
   2. W sytuacjach wyjątkowych, rozumianych jako wprowadzenie przez organy centralne stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego, stanu zagrożenia epidemicznego lub powstania okoliczności zagrażających zbiorowemu zdrowiu lub życiu, Organizator jest uprawniony do zmiany formy realizacji szkoleń przy wykorzystaniu zdalnych form komunikacji (dalej również „e-lekcje”).
 • Organizator zmienia formę realizacji szkoleń na e-lekcje w szczególności w przypadku zmiany formy edukacji wprowadzonej przez ministra właściwego ds. edukacji, na okres wskazany właściwym rozporządzeniem.
 1. Słuchacz, który z przyczyn technicznych nie jest w stanie uczestniczyć w prowadzonych e-lekcjach, jest zobowiązany powiadomić o wskazanym fakcie Organizatora.
 2. W przypadku wskazanym punktem poprzedzającym, Słuchacz jest uprawniony do:
  1. zmiany terminu lub formy szkolenia w okresie następującym po zniesieniu ograniczeń w formie realizacji szkoleń w części odpowiadającej ilości zajęć przypadających na okres wprowadzenia formy e-lekcji, lub
  2. odstąpienia od zawartej umowy z prawem uzyskania zwrotu uiszczonej ceny w części odpowiadającej wartości niewykorzystanych zajęć.
 3. Wprowadzając formę e-lekcji Organizator powiadomi Słuchaczy o wybranych formach e-lekcji, sposobie i terminach ich prowadzenia, sposobie kontroli postępów edukacyjnych Słuchaczy oraz o wymaganiach technicznych.
 1. W przypadku, gdy planowana grupa nie może powstać z powodu niewystarczającej liczby Słuchaczy, minimum 4 osób, Organizator może zaproponować zajęcia w innej grupie na tym samym poziomie i w tej samej grupie wiekowej, inne dni i godziny zajęć, inną ilość zajęć, inną kwotę za zajęcia w mniejszej grupie lub zwrot całości wpłaconej Ceny.
 2. Termin zajęć indywidualnych może zostać zmieniony w zależności od preferencji Kursanta oraz dostępności lektora.
 3. Nieobecności:
  1. Słuchacz jest obowiązany zgłaszać każdą nieobecność na zajęciach w ramach prowadzonego przez Organizatora szkolenia.
  2. Zgłoszenie nieobecności winno nastąpić do godz. 17.00 dnia roboczego poprzedzającego dzień, w którym planowo winny odbyć się zajęcia, w formie pisemnej na adres e-mail: biuro@szkolabrilliant.pl lub szkola.brilliant@gmail.com lub SMS-em na numer 503791391.
 • Zajęcia w parach odbywają się tylko przy obecności obydwojga Słuchaczy. W razie nieobecności jednego z nich, Organizator jest uprawniony zmienić termin zajęć, gdy nieobecność została zgłoszona z zachowaniem postanowień ust. II. W przypadku nieobecności niezgłoszonej, zajęcia prowadzone są w trybie indywidualnym.
 1. W ramach zajęć odbywających się w cyklu semestralnym, w formie zajęć indywidualnych lub zajęć w parze Słuchaczowi przysługuje, z zachowaniem postanowień pkt. II niniejszego ustępu, prawo zgłoszenia dwóch nieobecności z zachowaniem roszenia zmianę terminu zajęć lub zwrot części Ceny przypadającej na owe zajęcia.
 2. Zapis na zajęcia jest rezerwacją terminu, nie tylko na kursy grupowe, ale też indywidualne. W przypadku choroby, można tę lekcję odbyć zdalnie lub przełożyć. Odrobić można w ciągu miesiąca.
 3. Organizator ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Zgłaszającego, jeżeli Zgłaszający odwołuje więcej niż dwoje zajęć indywidualnych w miesiącu przy spotkaniach raz w tygodniu lub troje zajęć w przypadku kursu obejmującego 2 spotkania w tygodniu przez dwa kolejne miesiące.
 1. Szkolenie jest realizowane zgodnie z uprzednio ustalonym oraz podanym do wiadomości Słuchaczy programem, zawierającym określenie poziomu zaawansowania, liczby i terminów spotkań oraz długości czasowej jednostki lekcyjnej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lektora prowadzącego szkolenie bez podania przyczyny, jednakże w sposób nie wpływający na poziom i zakres merytoryczny szkolenia.
 3. W przypadku czasowej niezdolności do pracy lektora, Organizator wyznacza stosowne zastępstwo, a w razie niemożności zapewnienia zastępstwa Organizator zorganizuje dodatkowe zajęcia w dogodnym dla Słuchaczy terminie.
 4. Organizator z przyczyn technicznych zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia, jak również i przesunięcia jego godziny rozpoczęcia i zakończenia. O zmianie terminu szkolenia, godziny rozpoczęcia i zakończenia Organizator informuje Słuchaczy drogą telefoniczną i elektroniczną.
 5. Organizator monitoruje postępy Słuchaczy poprzez przeprowadzanie testów, egzaminów próbnych oraz bieżącej oceny zadań domowych i prac pisemnych.
 6. Organizator monitoruje poziom jakości prowadzenia zajęć przez lektorów poprzez prowadzenie hospitacji zajęć i sprawowanie nadzoru nad przebiegiem kursów.
 7. W przypadku podejrzenia, że Słuchacz pozostaje pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, bądź też Słuchacz swoim zachowaniem utrudnia lub uniemożliwia prowadzenie zajęć przez lektora, Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Słuchacza z zajęć za powiadomieniem opiekuna prawnego Słuchacza. W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu, życiu lub zdrowiu Słuchaczy, lektorów lub Organizatora, Organizator jest zobowiązany zawiadomić terenowo właściwą jednostkę Policji.
 • Relegacja Słuchacza:
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do relegacji (usunięcia) Słuchacza w przypadku, gdy Słuchacz:
   1. Swoim zachowaniem w sposób ciągły utrudnia lub uniemożliwia efektywne prowadzenie zajęć;
   2. Narusza dobra osobiste i godność innych osób;
 • Stwarza zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób;
 1. Narusza postanowienia niniejszego Regulaminu;
 2. Dopuszcza się umyślnej dewastacji mienia Organizatora, właściciela obiektu, w ramach którego prowadzone są szkolenia lub własności innych Słuchaczy lub osób trzecich;
 3. Dopuszcza się zawłaszczenia mienia Organizatora, innych Słuchaczy lub osób trzecich.
 1. Relegacja Słuchacza odbywa się poprzez rozwiązanie przez Organizatora umowy o świadczenie Usługi bez zachowania okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi nie wyłącza odpowiedzialności Słuchacza za szkody wyrządzone w majątku lub na osobie.
 • Rezygnacja Słuchacza:
  1. Słuchacz ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w planowanym szkoleniu w każdym czasie za powiadomieniem Organizatora.
  2. Odstąpienie od umowy o realizację Usługi przez Słuchacza, dokonywane po rozpoczęciu świadczenia Usługi na jego rzecz przez Organizatora wymaga zachowania 30-sto dniowego terminu wypowiedzenia.
  3. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu winna posiadać formę pisemną lub elektroniczną.
  4. W sytuacji określonej ust. 1 niniejszego paragrafu Organizator zwraca Zgłaszającemu Opłatę w pełnym wymiarze, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie nie krótszym, niż 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
  5. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo Słuchacza w wyznaczonym terminie szkolenia, rezygnacja ze szkolenia bez zachowania określonej niniejszym paragrafem procedury lub rezygnacja Słuchacza ze szkolenia po jego rozpoczęciu uprawnia Organizatora do zatrzymania Opłaty oraz uiszczonej Ceny w pełnym zakresie.
  6. Zwrot Opłaty lub części Ceny odbywa się na rzecz Zgłaszającego.
  7. Gwarancja satysfakcji:
   1. Mając na uwadze stale podnoszony poziom realizacji Usług, Organizator wprowadza od dnia 01 września 2020 r. dodatkowe uprawnienie Zgłaszającego upoważniającego go od odstąpienia od zawartej umowy z uzyskaniem pełnego zwrotu uiszczonej Ceny za kursy językowe grupowe.
   2. Zgłaszający realizuje swoje uprawnienie w terminie 30 dni od daty pierwszych zajęć przypadających w ramach szkolenia grupowego, na które zawarł z Organizatorem Umowę.
 • Odstąpienie winno posiadać formę pisemną lub równoważna formę elektroniczną.
 1. Zwrot wpłaconych środków następuje w terminie 14 dni, na rachunek bankowy Zgłaszającego wskazany w odstąpieniu.
 • Opłaty:
  1. Cena winna zostać wniesiona przez Zgłaszającego w pełnej, określonej fakturą proforma wysokości lub zgodnie z harmonogramem opłat w Panelu Klienta w systemie ActiveNow, po potrąceniu wniesionej Opłaty gotówką do rąk własnych Organizatora za pokwitowaniem wpłaty lub na wskazany fakturą proforma rachunek bankowy lub przez system płatności tpay.
  2. Cena może zostać uiszczona w formie płatności jednorazowej lub w systemie ratalnym.
  3. Płatność w systemie ratalnym odbywa się zgodnie z harmonogramem płatności określonym w umowie. W przypadku opóźnień w realizacji płatnościach, Organizator jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za zwłokę.
  4. Zgłaszającemu wybierającemu płatność jednorazową przysługuje upust w wysokości ustalonej ofertą promocyjną.
  5. W przypadku zgłoszenia co najmniej 3 osób zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe oraz pozostających w stosunku pokrewieństwa Organizator przyznaje upust cenowy na szkolenie grupowe w wysokości 5%, obliczany od sumarycznej ceny całkowitej. Upust udzielany jest przy płatności za pełen semestr lub odliczany od ostatniej raty, jeżeli taka forma płatności została przez Zgłaszającego wybrana. Warunkiem przyznania upustu jest dokonanie zgłoszenia minimum trzech Słuchaczy przed rozpoczęciem szkolenia w danym semestrze. Upust zostaje anulowany w przypadku, gdy któryś ze Słuchaczy zaliczonych do grupy objętej upustem odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Słuchacza. Upust nie obejmuje zajęć indywidualnych lub w parze.
  6. Zgłaszający ma prawo do zwrotu Ceny za zajęcia indywidualne, jeśli poinformuje o nieobecności na zasadach określonych w §5 ust. 5 pkt. II. Brak zgłoszenia w określonym w zdaniu poprzedzającym terminie powoduje obciążenie Słuchacza kosztem organizacji zajęć.
  7. Zgłaszający ma prawo do zwrotu Ceny za zajęcia w parze, jeśli poinformuje o swojej nieobecności na zasadach określonych w §5 ust. 5 pkt. II. Brak dokonania zgłoszenia lub dokonanie zgłoszenia z naruszeniem postanowień §5 ust. 5 pkt. II uprawnia Organizatora do obciążenia Zgłaszającego kosztem organizacji zajęć. Postanowienia  na §5 ust. 5 pkt. IV stosuje się odpowiednio.
  8. Cena nie obejmuje kosztów przejazdu, zakwaterowania, parkingu, podręczników, materiałów papierniczych i dydaktycznych oraz wyżywienia Słuchacza.
  9. W przypadku zwłoki płatniczej Słuchacza lub Zgłaszającego, Organizator wezwie zobowiązanego do uiszczenia zaległej należności w nieprzekraczalnym, 14-dniowym terminie. W razie uchybienia ostatecznemu terminowi zapłaty Organizator jest uprawniony od zawartej umowy odstąpić dokonując relegacji Słuchacza.
  10. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na podany w umowie adres e-mail.

 

Dział III

Dane osobowe

 

 • Organizator przetwarza dane osobowe w następujących celach i zakresie:
  1. Do celów realizacji Usługi: imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, numer kontaktowy telefonu, adres e-mail osobowych (DDO) w zakresie ujawnionym w ankiecie wstępnej oraz w zakresie ujawnionym w czasie realizacji Usługi.
  2. Do celów rozliczeniowych, podatkowych i księgowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, NIP;
  3. Do celów marketingowych: numer kontaktowy telefonu, adres e-mail.
  4. Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie uprzedniej, jasnej i jednoznacznej zgody DDO na przetwarzanie danych osobowych, przy jednoczesnym poinformowaniu DDO o przysługujących mu prawach.
 • Organizator przekazuje dane osobowe następującym podmiotom:
  1. Do celów realizacji obsługi księgowej, kadrowej i płacowej: JOLANTA DULAK FIRMA USŁUGOWA BENE, z siedzibą w 31-231 Kraków, ul. SIEWNA 30, w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt. II i V, poprzez przekazanie danych osobowych na trwałym nośniku informacji;
  2. O przekazaniu danych osobowych podmiotowi trzeciemu Organizator czyni wzmiankę w stosownym rejestrze.
 • Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora realizowane jest przez:
  1. Dane wskazane w §9 ust. 1 – przesz uprawnionego przedstawiciela Organizatora wyznaczonego do rejestracji DDO oraz realizacji Usługi;
  2. Dane wskazane w §9 ust. 2 – przez uprawnionego przedstawiciela Organizatora wyznaczonego do realizacji obowiązków fiskalnych oraz obsługi księgowej;
  3. Dane wskazane w §9 ust. 3 – przez uprawnionego przedstawiciela Organizatora wyznaczonego do obsługi marketingowej przedsiębiorstwa;
 • Organizator przetwarza dane osobowe:
  1. Dane określone w ust. §9 ust. 1 – w okresie realizacji usługi, nie dłużej, niż w okresie 3 lat od jej zakończenia, a w przypadku usług świadczonych w systemie ciągłym lub okresowym – nie dłużej niż w okresie lat 3 od daty wykonania ostatniej czynności na rzecz DDO;
  2. Dane określone w ust. §9 ust. 2 – w okresie realizacji obowiązku rozliczeniowego oraz fiskalnego, nie dłużej, niż okres wymagany właściwymi regulacjami fiskalnymi;
  3. Dane określone w ust. §9 ust. 3 – w okresie przechowywania danych – – nie dłużej niż w okresie lat 3 od daty wykonania ostatniej czynności na rzecz DDO;
  4. O ile jest to możliwe, wprowadzając dane do właściwego Zbioru Danych Osobowych (ZDO) Organizator czyni we właściwym rejestrze wzmiankę o planowanym terminie ich usunięcia.
 • Dysponentom Danych Osobowych, których dotyczą otrzymane i przetwarzane przez Organizatora dane osobowe przysługują następujące prawa:
  1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Administratora otrzymuje informacje o przetwarzaniu jego danych osobowych, o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych przez Organizatora oraz o podmiotach, którym dane osobowe dysponenta są ujawniane. Informacja zawiera również planowanym terminie usunięcia posiadanych przez Organizatora danych;
  2. Prawo uzyskania kopii danych – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Organizatora otrzymuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących zgłaszającego żądanie;
  3. Prawo do sprostowania – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Organizatora może żądać usunięcia ewentualnych niezgodności lub błędów dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia ich lub aktualizacji jeśli dane owe są niekompletne lub uległy zmianie;
  4. Prawo do usunięcia danych – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Organizatora może żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do organizatora może żądać zaprzestania dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które dysponent wyraził zgodę oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. do momentu wydania właściwej decyzji organu nadzorczego, zezwalającego na dalsze przetwarzanie danych);
  6. Prawo do przenoszenia danych – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Organizatora może żądać wydania przetwarzanych danych osobowych w formacie umożliwiającym ich odczyt przez komputer dysponentowi, lub wskazanemu przez dysponenta podmiotowi trzeciemu, o ile istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i podmiotu wskazanego przez dysponenta, na rzecz którego ma dojść do przekazania danych;
  7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Organizatora może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w celach marketingowych. Sprzeciw nie wymaga uzasadnienia;
  8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Organizatora może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw wymaga uzasadnienia oraz podlega rozpatrzeniu przez Organizatora;
  9. Prawo wycofania zgody – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Organizatora może w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę ma przetwarzanie jego danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed dokonaniem wycofaniem zgody przez dysponenta;
  10. Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, dysponent danych osobowych, którego dane dotyczą, jest uprawniony do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Wniosek dotyczący realizacji praw dysponentów danych osobowych, można złożyć:
  1. W formie pisemnej na adres: Brilliant Agata Perek, ul. Graniczna 85, 32-087 Bibice
  2. Drogą e-mailową na adres: biuro@szkolabrilliant.pl lub szkola.brilliant@gmail.com
  3. Wniosek winien zawierać oznaczenie dysponenta danych osobowych oraz wskazywać, czego dotyczy żądanie, w szczególności:
   1. Wskazywać, z jakiego uprawnienia chce skorzystać wnioskodawca;
   2. Wskazywać, jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie ;
 • Precyzować, jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie.
 1. W przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować wnioskodawcy w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
 2. Organizator udziela odpowiedzi w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku. W razie konieczności przedłużenia okresu rozpatrzenia wniosku, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
 3. Organizator udziela odpowiedzi w formie, w jakiej dysponent złożył wniosek do Organizatora, o ile owy wniosek nie precyzuje formy, jaka powinna posiadać odpowiedź.

 

Dział IV

Postanowienia końcowe

 

 • Ochrona wizerunku:
  1. Podczas szkoleń i kursów Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video.
  2. Uczestnictwo w szkoleniu jest tożsame z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku Słuchacza w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora.
  3. Słuchacz nieudzielający zgody na rejestrację i rozpowszechnianie jego wizerunki jest zobowiązany zawiadomić o tym fakcie Organizatora nie później, niż do dnia rozpoczęcia szkolenia.
  4. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa Słuchaczy w zajęciach. Uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas zajęć, warsztatów czy eventów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo klub usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane ze Szkołą. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.
  5. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie szkoły bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie szkoły, zajęć, wizerunku lektora czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
  6. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki sposób są przetwarzane Wasze dane, są dostępne tutaj: LINK
 • Reklamacje:
  1. Zgłaszający oraz Słuchacz jest uprawniony do wniesienia reklamacji, jeżeli Organizator uchybił obowiązkom wskazanym w Regulaminie lub w inny sposób nie spełnił ciążących na nim obowiązków, w szczególności w zakresie świadczenia Usługi objętej umową.
  2. Zgłaszający lub Słuchacz wnosi reklamację w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@szkolabrilliant.pl lub szkola.brilliant@gmail.com lub w formie pisemnej, na adres korespondencyjny Organizatora. Reklamacja powinna zawierać informacje identyfikujące Zgłaszającego lub Słuchacza, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz określenie wysuwanych roszczeń.
  3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  4. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
  5. Organizator udziela odpowiedzi na reklamację w formie, w jakiej została ona wniesiona, przy czym za dzień udzielenia odpowiedzi uważa się odpowiednio: dzień wprowadzenia do systemu informatycznego odpowiedzi w formie elektronicznej oraz datę stempla pocztowego dla odpowiedzi w formie pisemnej.
 • Wyłączenia:
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przed i po zakończeniu zajęć. Za bezpieczeństwo w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej jak również podczas oczekiwania na zajęcia odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.
  2. Z uwagi na fakt, że postępy Słuchaczy uzależnione są również od okoliczności bezpośrednio od nich zależnych (aktywny udział w zajęciach, realizacja prac i ćwiczeń, w tym domowych, praca indywidualna poza zajęciami), Organizator nie gwarantuje w sposób jawny czy dorozumiany osiągnięcia przez Słuchacza zakładanego, oczekiwanego lub roszczonego poziomu wiedzy, w tym nie gwarantuje uzyskania oczekiwanych ocen czy potwierdzeń kwalifikacji.
 • Obowiązywanie i zmiany Regulaminu:
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  2. O zmianie postanowień Regulaminu Organizator informuje Zgłaszających oraz Słuchaczy przesyłając informacje o zakresie zmian wraz z tekstem jednolitym Regulaminu zmiany owe uwzględniającym na wskazany w danych kontaktowych adres e-mail.
  3. O ile w informacji o zmianach Regulaminu nie wskazano inaczej, zmiany owe wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty upublicznienia informacji.
  4. Do umów zawartych przed datą zmiany Regulaminu zastosowanie będą miały postanowienia dotychczasowe, o ile nowe uregulowania nie są dla Słuchaczy lub Zgłaszających względniejsze.
 • W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują właściwe postanowienia Kodeksu Cywilnego.
 • Szkoła Brilliant informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia szkoły. Zastrzega się, by nie pozostawiać swoich rzeczy bez nadzoru i pozostawiać takowe w szatni, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Słuchacz deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie Szkoły rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia, mimo zaleceń ze strony Szkoły.
 • Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi Brilliant stosuje się następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi:
 1. a) Klient jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą oświadczenia zdrowotnego podczas zapisów i poinformowaniu o ewentualnych zmianach w samopoczuciu lub w przypadku, gdy informacje w oświadczeniu ulegną zmianie.
 2. b) Brilliant Agata Perek dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa publikujemy pod tym linkiem: https://docs.google.com/document/d/15xmlEW6abQvA5b6y76iZO_lSokLayED-H5DqubwrU9A/edit?usp=sharing
 3. c) Klient akceptuje wdrożone procedury poprzez pisemną akceptację oświadczenia, wspomnianego w pkt c.
 4. d) Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub aktu prawnego znoszącego powyższe wymogi w świetle prawa. Po zaistnieniu przesłanek opisanych powyżej, paragraf wygasa i traci moc.

 

Dział V

Regulamin półkolonii

 

 1. Półkolonie- forma zespołowego wypoczynku dla dzieci w miejscu ich zamieszkania, organizowana w czasie wakacji lub ferii zimowych.
 2. Cel: zapewnienie uczestnikom półkolonii czynnego wypoczynku, krzewienie wiedzy z zakresu języka angielskiego, muzyki, rytmiki, i rekreacji ruchowej, organizacja czasu wolnego w sposób przyjemny i pożyteczny,
 3. Miejsce: półkolonie będą się odbywać na terenie Szkoły Językowej Brilliant.
 4. Uczestnictwo: w półkolonii mogą brać udział wyłącznie dzieci, które wcześniej zostały zgłoszone na listę uczestników i uiściły opłatę.
 5. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką instruktorów od godz. 8:00 do godz.16:00 lub w innych godzinach zadeklarowanych przez uczestników półkolonii.
 6. Rodzice i opiekunowie są proszeni o punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci – uczestników półkolonii z półkolonii. Miejsce zbiórki i odbioru dzieci: poczekalnia Szkoły Językowej Brilliant.
 7. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka – uczestnika półkolonii do Szkoły Językowej Brilliant i z powrotem.
 8. Dowóz i odbiór dzieci – uczestników półkolonii odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt.
 9. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka – uczestnika półkolonii do domu rodzice lub opiekunowie są zobowiązani napisać pisemne oświadczenie.
 10. Rodzice lub opiekunowie uczestników półkolonii są zobligowani do wypełnienia formularza zgłoszeniowego uczestnika półkolonii oraz umowy.
 11. Uczestnicy półkolonii mają obowiązek:
 12. przestrzegać Regulaminu Kursów Szkoły Językowej Brilliant,
 13. przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ppoż,
 14. bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktorów bądź osób z administracji,
 15. przestrzegać harmonogramu dnia,
 16. brać udział w realizacji programu półkolonii,
 17. szanować mienie Szkoły Językowej Brilliant, pomoce dydaktyczne, własność innych uczestników półkolonii,
 18. bez wiedzy opiekuna nie oddalać się od grupy,
 19. kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,
 20. zachować higienę osobistą, ład i czystość na terenie budynku Szkoły Językowej Brilliant
 21. Za szkody wyrządzone przez dziecko – uczestnika półkolonii odpowiadają jego rodzice lub opiekunowie.
 22. Samowolne oddalenie się od instruktorów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń instruktorów, nieprzestrzeganie Regulaminu Półkolonii będzie karane upomnieniem lub naganą.
 23. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
 24. spokojnego wypoczynku.
 25. uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych podczas półkolonii – w przypadku niedyspozycji zgłasza się to opiekunowi,
 26. korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii, zgodnie z ich przeznaczeniem,
 27. wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie półkolonii,
 28. bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do opiekuna (ów).
 29. Każdego dnia uczestnik półkolonii powinien posiadać ubrania stosowne do zabaw plenerowych, aktywności na dworze oraz w pomieszczeniu, adekwatne do warunków atmosferycznych
 30. Dziecko – uczestnika półkolonii można zwolnić z zajęć i opieki opiekuna tylko za zgodą opiekuna przez jego pisemne oświadczenie.
 31. Inne:
 32. Organizator zaleca nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.
 33. Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.
 34. Przy zapisywaniu dziecka na półkolonie należy podać aktualny telefon kontaktowy do rodzica lub opiekuna dziecka – uczestnika.
 35. W przypadku choroby i konieczności wycofania dziecka – uczestnika półkolonii z półkolonii, zwrot opłaty za turnus może nastąpić jedynie w przypadku okazania zwolnienia lekarskiego przedłożonego najpóźniej w pierwszym dniu turnusu, przed rozpoczęciem zajęć
 36. Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek:
  1. Dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł w ramach potwierdzenia wpisania dziecka na listę uczestników.
  2. Dokonać wpłaty pozostałej części kwoty za turnus najpóźniej na tydzień przed jego rozpoczęciem. Brak wpłaty będzie oznaczać rezygnację z turnusu.
  3. Wpłaty mogą zostać dokonane gotówką lub przelewem na konto
  4. Zgłosić rezygnację dziecka z turnusu najpóźniej na tydzień przed jego rozpoczęciem. W przeciwnym wypadku zaliczka nie zostanie zwrócona.
  5. Dane do przelewu: Brilliant Agata Perek, ul. Graniczna 85, 32-087 Bibice nr konta bankowego: Ing Bank Śląski 09 1050 1445 1000 0092 5098 3294