ul. Graniczna 85, 32-087 Bibice
biuro@szkolabrilliant.pl
503 791 391

Regulamin serwisu internetowego
Brilliant

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Wprowadzenie

Ogólne Warunki Świadczenia Usług (dalej „Regulamin”) realizacji językowych kursów i szkoleń stacjonarnych (dalej „Regulamin”) ma na celu określenie zasad organizacji oraz uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez: Brilliant sp. z o.o., ul. Graniczna 85, 32-087 Bibice, KRS: 0000904570, NIP 5130272202 (dalej „Organizator”).

Regulamin stanowi integralną część Umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Zgłaszającym.

Zgłoszenie uczestnictwa w wybranym szkoleniu oznacza zaakceptowanie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

Treść Regulaminu wyłożona jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz udostępniona do wglądu na stronie internetowej www.szkolabrilliant.pl.

Oznaczenie podmiotu odpowiedzialnego

Stroną Umowy o świadczenie usługi jest

Organizator – Brilliant sp. z o.o, KRS: 0000904570, NIP 5130272202  ul. Graniczna 85, 32-087 Bibice, tel.

503791391, e-mail: biuro@szkolabrilliant.pl, szkola.brilliant@gmail.com

 

Dział I Postanowienia wprowadzające

 • 1. Definicje:
 1. a) Organizator – Brilliant sp. z o.o., z siedzibą w Bibicach ul. Graniczna 85, 32-087 Bibice,
 2. b) Usługa (szkolenie, kurs)– usługa pozaszkolnego kształcenia dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, realizowana w określonym miejscu, czasie oraz w dopasowaniu do grupy wiekowej oraz poziomu umiejętności Słuchaczy, za określoną odpłatnością przez Organizatora na rzecz Słuchaczy, obejmująca m.in. również czynności przygotowania i dystrybucji materiałów oraz przygotowania wymaganego wyposażenia.
 3. c) Zgłaszający – osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej, jak również i opiekun prawny osoby fizycznej nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, zawierający z Organizatorem umowę o realizację Usługi na własną rzecz lub na rzecz osoby trzeciej.
 4. d) Słuchacz – osoba fizyczna korzystająca z Usługi
 5. e) Opłata wpisowa (opłata)– wydzielona część Ceny Usługi, wnoszona przez Słuchacza w chwili zawarcia umowy, zaliczana na poczet Ceny Usługi
 6. f) Cena – wynagrodzenie dla Organizatora za świadczenie Usługi określana w walucie polskiej (PLN), zawierająca wszelkie obciążenia publicznoprawne (cena brutto).
 7. g) Zdalna forma komunikacji – forma realizacji zajęć za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, obejmującej m.in. komunikację głosową, komunikację głosowo-wizyjną, przekazywanie i odbieranie materiałów za pośrednictwem elektronicznej poczty e-mail lub transferu danych za pośrednictwem wyznaczonych serwerów, jak również komunikatorów elektronicznych, chatów i wideochatów
 8. h) Zgłaszający – osoba zawierająca Umowę o świadczenie Usługi
 9. i) Informacje – opis Usługi, w szczególności określający terminy zajęć, poziom zajęć oraz liczbę osób w grupie

 

 • 2 Umowa o przeprowadzenie szkolenia:
 1. Umowa jest zawierana w formie pisemnej, formie elektronicznej przy wykorzystaniu właściwych formularzy elektronicznych w serwisie internetowym Organizatora lub zdalnej – poprzez złożenie oświadczenia woli Zgłaszającego w przedmiocie akceptacji regulaminu oraz warunków umowy składanego korespondencyjnie, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
 2. Umowa wiąże strony od chwili potwierdzenia jej zawarcia przez Organizatora.
 3. Zgłaszający będący konsumentem, zawierający z Organizatorem Umowę o szkolenie poza siedzibą przedsiębiorstwa Organizatora, w szczególności za pośrednictwem zdalnych kanałów komunikacji jest uprawniony odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny. Zgłaszający dokonuje odstąpienia poprzez przesłanie swojego oświadczenia woli na adres korespondencyjny Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Organizator zwraca Zgłaszającemu wpłacone środki w wysokości nominalnej, na wskazany przez Zgłaszającego rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez organizatora odstąpienia Zgłaszającego.
 4. Organizator może odmówić świadczenia Usługi do upływu terminu na odstąpienie od Umowy, chyba że Zgłaszający zrzeknie się wcześniej prawa do odstąpienia od Umowy.
 • 3 Warunki uczestnictwa:
 1. Uczestnictwo Słuchacza w zajęciach jest możliwe, gdy:
 2. Została zawarta umowa o przeprowadzenie Szkolenia/Warsztatu
 3. osoba fizyczna, która ma być uczestnikiem zajęć zawarła Umowę zapoznała się i zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu lub osoba zawierająca Umowę gwarantuje przestrzeganie Regulaminu przez Słuchacza
 4. Odbyło się spotkanie Słuchacza z przedstawicielem Organizatora celem określenia poziomu jego znajomości języka obcego oraz przyporządkowania do odpowiedniej grupy.
 5. Zgłoszenie zostało dokonane najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem realizacji Usługi, chyba że Organizator potwierdził dostępność miejsc.
 6. Uiszczona została Opłata wpisowa w wysokości pierwszej raty określonej umową do 10 dni od daty podpisania umowy, nie później niż na 1 dzień przed rozpoczęciem kursu.
 7. Uiszczone została Cena w części określonej w Umowie.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez osobę zawierającą Umowę w formularzu zgłoszeniowym niepełnych lub błędnych danych, w tym danych identyfikujących Słuchacza.

 

Dział II Realizacja Usługi

 • 4 Obowiązki Organizatora:
  1. Organizator zobowiązany jest do realizacji Usługi według określonych w informacjach o szkoleniu kryteriów na rzecz Słuchaczy objętych listą uczestnictwa właściwą dla danego szkolenia.
  2. Organizator zobowiązany jest zapewnić Słuchaczom stosowne materiały, oprogramowanie oraz sprzęt wymagany celem należytej realizacji Usługi, z wyłączeniem Usług świadczonych przy użyciu zdalnych form komunikacji.
  3. Na terenie obiektu, w którym realizowane są szkolenia Organizator zapewnia odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny.
  4. Usługi realizowane są wyłącznie na rzecz grup uczestników, których liczebność wskazana jest w informacjach szczegółowych dotyczących wybranego szkolenia. Słuchacze są dodawani do grup w szkoleniu zgodnie z kolejnością wniesienia Opłat.
  5. W przypadku, gdy planowana grupa nie może powstać lub utrzymać się z powodu niewystarczającej liczby Słuchaczy, minimum 4 osób, Organizator może zaproponować zajęcia w innej grupie na tym samym poziomie i w tej samej grupie wiekowej, inne dni i godziny zajęć, inną ilość zajęć, inną kwotę za zajęcia w mniejszej grupie lub zwrot całości wpłaconej Ceny. Umowa ulegnie rozwiązaniu w przypadku, gdy Zgłaszający nie zaakceptuje propozycji przedstawionych przez Organizatora.
  6. Słuchacz, który dokonał płatności po zamknięciu listy uczestników w ramach wybranego szkolenia, w braku wolnych miejsc zostanie poinformowany o wskazanym fakcie przez Organizatora z propozycją uczestnictwa w najbliższej edycji szkolenia, w ramach której lista uczestników nie została jeszcze zamknięta.
  7. Termin zajęć indywidualnych może zostać zmieniony w zależności od preferencji Kursanta oraz dostępności lektora.
  8. W sytuacji, gdy zaproponowane przez Organizatora terminy zamienne nie spełniają oczekiwań Słuchacza, jest on uprawniony do odstąpienia od zawartej umowy bez odpowiedzialności po żadnej ze Stron.
  9. Szkolenie jest realizowane zgodnie z uprzednio ustalonym oraz podanym do wiadomości Słuchaczy programem, zawierającym określenie poziomu zaawansowania, liczby i terminów spotkań oraz długości czasowej jednostki lekcyjnej.

 

 • 5 Prawa i obowiązki Słuchacza/Zgłaszającego:
 1. Słuchacz ma prawo do:
 2. Czynnego uczestnictwa w zajęciach, prowadzonych w sprzyjających zdobywaniu wiedzy warunkach i atmosferze;
 3. Zgłaszania uwag dotyczących zawartości merytorycznej szkolenia oraz stosowanych metod dydaktycznych bezpośrednio do lektora lub Organizatora;
 4. Do oceny przebiegu szkolenia poprzez wyrażanie swoich uwag i sugestii.

 

 1. Słuchacz ma obowiązek:
 2. Czynnie uczestniczyć w zajęciach oraz realizować zadania i polecenia lektora;
 3. Posiadać materiały piśmiennicze i dydaktyczne określone przez lektora;
 4. Zakupić wskazany podręcznik, zeszyt ćwiczeń lub Zestaw Kursanta;
 5. Powstrzymać się w czasie zajęć od palenia wyrobów tytoniowych, używania podgrzewaczy tytoniu oraz e-papierosów, spożywania pokarmów i napojów, w szczególności napojów alkoholowych czy zażywania innych środków niedozwolonych;
 6. Powstrzymać się w czasie zajęć od korzystania z telefonów komórkowych, tabletów oraz innych, elektronicznych urządzeń komunikacyjnych lub rozrywkowych. Dozwolone jest użycie urządzeń znajdujących się w wyposażeniu Szkoły, tylko po wydaniu odpowiedniego polecenia przez lektora.
 7. Przestrzegać społecznie przyjętych norm zachowania, nie zakłócać pracy lektora oraz innych Słuchaczy;
 8. Przestrzegać obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest szkolenie właściwych regulacji BHP oraz przepisów przeciwpożarowych;
 9. Przestrzegać regulaminu obiektu wraz z regulacjami szczególnymi dotyczącymi wykorzystywania wyposażenia obiektu, jeżeli takie zostały wprowadzone;
 10. Dbać o czystość wyznaczonego mu stanowiska;
 11. Dbać o należyty stan techniczny powierzonego mu wyposażenia oraz materiałów;
 12. Powstrzymać się od wykorzystywania powierzonego sprzętu elektronicznego, oprogramowania oraz łącza internetowego do celów innych, niż wynikające z realizowanego szkolenia, a w szczególności w celach naruszających obowiązujący porządek prawny oraz prawa osób trzecich.
 13. Zgłaszający przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność materialną za powierzone Słuchaczowi do wyłącznego korzystania wyposażenie oraz sprzęt elektroniczny.
 14. W przypadku wyrządzenia szkody przez Słuchacza w majątku Organizatora, właściciela obiektu na terenie którego realizowane jest szkolenie lub wyrządzenia szkody w majątku osoby trzeciej, jest zobowiązany naprawić ową szkodę w pełnym zakresie.
 15. W przypadku, gdy Słuchaczem jest osoba, która nie ukończyła 16 roku życia, jest ona zobowiązana pozostawać na terenie obiektu, w którym realizowane jest szkolenia w czasie przerw oraz po zakończeniu szkolenia do momentu stawiania się jego opiekuna ustawowego. Opuszczanie terenu obiektu, w ramach którego prowadzone jest szkolenie, przez Słuchacza wskazanego w zdaniu poprzedzającym jest możliwe tylko za uprzednią, pisemną zgodą jego opiekuna ustawowego.
 16. Zgłaszający ma prawo do zwrotu Ceny za zajęcia indywidualne, jeśli poinformuje o nieobecności na zasadach określonych w Regulaminie. Brak zgłoszenia w określonym w zdaniu poprzedzającym terminie powoduje obciążenie Słuchacza kosztem organizacji zajęć.
 17. Zgłaszający ma prawo do zwrotu Ceny za zajęcia w parze, jeśli poinformuje o swojej nieobecności na zasadach określonych w Regulaminie.
 18. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo Słuchacza w wyznaczonym terminie szkolenia lub nieobecność, o której Słuchacz nie poinformował z odpowiednim wyprzedzeniem, rezygnacja ze szkolenia bez zachowania określonej niniejszym Regulaminem procedury lub rezygnacja Słuchacza ze szkolenia po jego rozpoczęciu uprawnia Organizatora do zatrzymania Opłaty wpisowej oraz uiszczonej Ceny w pełnym zakresie.

 

 

 

 • 6 Cena i inne Opłaty

 

 1. Cena oraz inne należności dla Organizatora winny zostać wniesione przez Zgłaszającego z góry w pełnej, określonej fakturą proforma wysokości lub zgodnie z harmonogramem opłat w Panelu Klienta w dzienniku elektronicznym, po potrąceniu wniesionej Opłaty gotówką do rąk własnych Organizatora za pokwitowaniem wpłaty lub na wskazany fakturą proforma rachunek bankowy lub przez system płatności tpay.
 2. Cena może zostać uiszczona w formie płatności jednorazowej lub w systemie ratalnym.
 3. Płatność w systemie ratalnym odbywa się zgodnie z harmonogramem płatności określonym w umowie. W przypadku opóźnień w realizacji płatnościach, Organizator jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za zwłokę.
 4. Zgłaszającemu, który dokona zgłoszenia oraz płatności pierwszej raty do 31 lipca jednak nie później niż w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy, przysługuje rabat w wysokości 100 zł odliczany od sumarycznej ceny całkowitej i naliczany jest do ostatniej raty.
 5. Zgłaszającemu wybierającemu płatność jednorazową przysługuje upust w wysokości 80 zł zwany ofertą promocyjną.
 6. W przypadku zgłoszenia co najmniej 3 osób zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe oraz pozostających w stosunku pokrewieństwa Organizator przyznaje upust cenowy na szkolenie grupowe w wysokości 100 zł, obliczany od sumarycznej ceny całkowitej. Upust odliczany od ostatniej raty, jeżeli taka forma płatności została przez Zgłaszającego wybrana. Warunkiem przyznania upustu jest dokonanie zgłoszenia minimum trzech Słuchaczy przed rozpoczęciem szkolenia w danym semestrze. Upust zostaje anulowany w przypadku, gdy któryś ze Słuchaczy/Zgłaszających zaliczonych do grupy objętej upustem odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Zgłaszającego. Zgłaszający nie ma wtedy prawa do przyznania rabatu z ust. 4. Upust nie obejmuje zajęć indywidualnych lub w parze.
 7. Cena nie obejmuje kosztów przejazdu, zakwaterowania, parkingu, podręczników, materiałów papierniczych i dydaktycznych oraz wyżywienia Słuchacza.
 8. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na podany w umowie adres e-mail.
 9. Rabaty wymienione w ust. 4 i 6 powyżej nie łączą się.

 

 

 • 7 Warunki płatności i fakturowanie
 1. Płatność za zajęcia indywidualne lub w parach wymagana jest dzień przed rozpoczęciem zajęć.
 2. Faktura zbiorcza za lekcje indywidualne wysyłana jest do 10 dnia kolejnego miesiąca na podany adres e-mail.
 3. W braku zaksięgowania Opłaty na rachunku bankowym Organizatora w terminie określonym fakturą proforma uznaje się, że Zgłaszający odstąpił od zawartej umowy, zrzekając się wobec Organizatora wszelkich roszczeń.
 4. W przypadku braku zapłaty Ceny lub jej części zgodnie z Umową Organizator ma prawo odmówić wykonania Usługi.

 

 • 8 Organizacja kursów:
 1. Realizacja Usługi odbywa się we wskazanym w informacjach miejscu oraz czasie.
 2. W sytuacjach wyjątkowych, rozumianych jako wprowadzenie przez organy centralne stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego, stanu zagrożenia epidemicznego lub powstania okoliczności zagrażających zbiorowemu zdrowiu lub życiu, Organizator jest uprawniony do zmiany formy realizacji szkoleń przy wykorzystaniu zdalnych form komunikacji (dalej również „e-lekcje”).
 3. Organizator zmienia formę realizacji szkoleń na e-lekcje w szczególności w przypadku zmiany formy edukacji wprowadzonej przez ministra właściwego ds. edukacji, na okres wskazany właściwym rozporządzeniem.
 4. Słuchacz, który z przyczyn technicznych nie jest w stanie uczestniczyć w prowadzonych elekcjach, jest zobowiązany powiadomić o wskazanym fakcie Organizatora.
 5. W przypadku wskazanym punktem poprzedzającym, Słuchacz jest uprawniony do:
  1. zmiany terminu lub formy szkolenia w okresie następującym po zniesieniu ograniczeń w formie realizacji szkoleń w części odpowiadającej ilości zajęć przypadających na okres wprowadzenia formy e-lekcji po uzgodnieniu z Organizatorem, lub
  2. odstąpienia od zawartej umowy z prawem uzyskania zwrotu uiszczonej ceny w części odpowiadającej wartości niewykorzystanych zajęć.
 6. Wprowadzając formę e-lekcji Organizator powiadomi Słuchaczy o wybranych formach e-lekcji, sposobie i terminach ich prowadzenia, sposobie kontroli postępów edukacyjnych Słuchaczy oraz o wymaganiach technicznych.
 7. Słuchacz jest obowiązany zgłaszać każdą nieobecność na zajęciach w ramach prowadzonego przez Organizatora szkolenia.
 8. Zgłoszenie nieobecności winno nastąpić do godz. 17.00 dnia roboczego poprzedzającego dzień, w którym planowo winny odbyć się zajęcia, w formie pisemnej na adres e-mail:

biuro@szkolabrilliant.pl lub szkola.brilliant@gmail.com lub SMS-em na numer 503791391.

 1. Zajęcia w parach odbywają się tylko przy obecności obydwojga Słuchaczy. W razie nieobecności jednego z nich, Organizator jest uprawniony zmienić termin zajęć, gdy nieobecność została zgłoszona z zachowaniem postanowień ust. II. W przypadku nieobecności niezgłoszonej, zajęcia prowadzone są w trybie indywidualnym bez możliwości uzyskania zwrotu Ceny w związku z nieobecnością Słuchacza.
 2. W ramach zajęć odbywających się w cyklu semestralnym, w formie zajęć indywidualnych lub zajęć w parze Słuchaczowi przysługuje, z zachowaniem postanowień pkt. II niniejszego ustępu, prawo zgłoszenia dwóch nieobecności z zachowaniem roszenia zmianę terminu zajęć lub zwrot części Ceny przypadającej na owe zajęcia.
 3. Zapis na zajęcia jest rezerwacją terminu, nie tylko na kursy grupowe, ale też indywidualne. W przypadku choroby, można tę lekcję odbyć zdalnie lub przełożyć. Odrobić można w ciągu miesiąca.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lektora prowadzącego szkolenie bez podania przyczyny, jednakże w sposób nie wpływający na poziom i zakres merytoryczny szkolenia.
 5. W przypadku czasowej niezdolności do pracy lektora, Organizator wyznacza stosowne zastępstwo, a w razie niemożności zapewnienia zastępstwa Organizator zorganizuje dodatkowe zajęcia w uzgodnionym z Słuchaczami terminie.
 6. Organizator z przyczyn technicznych zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia, jak również i przesunięcia jego godziny rozpoczęcia i zakończenia. O zmianie terminu szkolenia, godziny rozpoczęcia i zakończenia Organizator informuje Słuchaczy drogą telefoniczną i elektroniczną.
 7. Organizator monitoruje postępy Słuchaczy poprzez przeprowadzanie testów, egzaminów próbnych oraz bieżącej oceny zadań domowych i prac pisemnych.
 8. Organizator monitoruje poziom jakości prowadzenia zajęć przez lektorów poprzez prowadzenie hospitacji zajęć i sprawowanie nadzoru nad przebiegiem kursów.
 9. Usługi realizowane są wyłącznie na rzecz grup uczestników, których liczebność wskazana jest w informacjach szczegółowych dotyczących wybranego szkolenia.

 

 • 9 Relegacja Słuchacza:
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do relegacji (usunięcia) Słuchacza w przypadku, gdy Słuchacz:
 2. Swoim zachowaniem w sposób ciągły utrudnia lub uniemożliwia efektywne prowadzenie zajęć;
 3. Narusza dobra osobiste i godność innych osób;
 4. Stwarza zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób;
 5. Narusza postanowienia niniejszego Regulaminu;
 6. Dopuszcza się umyślnej dewastacji mienia Organizatora, właściciela obiektu, w ramach którego prowadzone są szkolenia lub własności innych Słuchaczy lub osób trzecich;
 7. Dopuszcza się zawłaszczenia mienia Organizatora, innych Słuchaczy lub osób trzecich.
 8. W przypadku podejrzenia, że Słuchacz pozostaje pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, bądź też Słuchacz swoim zachowaniem utrudnia lub uniemożliwia prowadzenie zajęć przez lektora, Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Słuchacza z zajęć za powiadomieniem opiekuna prawnego Słuchacza. W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu, życiu lub zdrowiu Słuchaczy, lektorów lub Organizatora, Organizator zawiadomi Policję.
 9. Relegacja Słuchacza odbywa się poprzez rozwiązanie przez Organizatora umowy o świadczenie Usługi bez zachowania okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi nie wyłącza odpowiedzialności Słuchacza za szkody wyrządzone w majątku lub na osobie.
 10. Organizator ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Zgłaszającego, jeżeli Zgłaszający lub Słuchacz odwołuje więcej niż dwoje zajęć indywidualnych w miesiącu przy spotkaniach raz w tygodniu lub troje zajęć w przypadku kursu obejmującego 2 spotkania w tygodniu przez dwa kolejne miesiące.
 11. W przypadku zwłoki płatniczej Słuchacza lub Zgłaszającego, Organizator wezwie zobowiązanego do uiszczenia zaległej należności w nieprzekraczalnym, 14-dniowym terminie. W razie uchybienia terminowi Organizator jest uprawniony od zawartej umowy odstąpić dokonując relegacji Słuchacza.

 

 

 • 10 Rezygnacja Słuchacza:
  1. Słuchacz ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w planowanym szkoleniu w każdym czasie za powiadomieniem Organizatora.
  2. Odstąpienie od umowy o realizację Usługi przez Słuchacza, dokonywane po rozpoczęciu świadczenia Usługi na jego rzecz przez Organizatora wymaga zachowania 30-sto dniowego terminu wypowiedzenia.
  3. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu winna posiadać formę pisemną lub elektroniczną.
  4. W sytuacji określonej ust. 1 niniejszego paragrafu Organizator zwraca Zgłaszającemu Opłatę w pełnym wymiarze, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie nie krótszym, niż 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.

 

 • 11 Gwarancja satysfakcji
  1. Mając na uwadze stale podnoszony poziom realizacji Usług, Organizator przyznaje Zgłaszającemu prawo odstąpienia od zawartej umowy z uzyskaniem pełnego zwrotu uiszczonej Ceny za kursy językowe grupowe.
  2. Zgłaszający realizuje swoje uprawnienie w terminie do 30 września 2021 w ramach szkolenia grupowego, na które zawarł z Organizatorem Umowę.
  3. Odstąpienie winno posiadać formę pisemną lub równoważna formę elektroniczną.
  4. Zwrot wpłaconych środków następuje w terminie 14 dni, na rachunek bankowy Zgłaszającego wskazany w odstąpieniu.

 

 

Dział IV Postanowienia końcowe

 • 12. Ochrona wizerunku:
 1. Podczas szkoleń i kursów Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video.
 2. Uczestnictwo w szkoleniu jest tożsame z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku Słuchacza w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora.
 3. Słuchacz nieudzielający zgody na rejestrację i rozpowszechnianie jego wizerunki jest zobowiązany zawiadomić o tym fakcie Organizatora nie później, niż do dnia rozpoczęcia szkolenia.
 4. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa Słuchaczy w zajęciach. Uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas zajęć, warsztatów czy eventów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo klub usunie zdjęcie lub wideo z jego wizerunkiem. Zdjęcia będą publikowane tylko przez kanały należące lub powiązane ze Szkołą.
 5. Jeśli Zgłaszający lub Słuchacz nie wyraża zgody na utrwalanie materiałów zobowiązany jest nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni.
 6. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są częścią Usługi, (utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim.
 7. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie szkoły bez zgody Organizatora. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie szkoły, zajęć, wizerunku lektora czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową.
 • 13 Reklamacje:
 1. Zgłaszający oraz Słuchacz jest uprawniony do wniesienia reklamacji, jeżeli Organizator uchybił obowiązkom wskazanym w Regulaminie lub w inny sposób nie spełnił ciążących na nim obowiązków, w szczególności w zakresie świadczenia Usługi objętej umową.
 2. Zgłaszający lub Słuchacz wnosi reklamację w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@szkolabrilliant.pl lub szkola.brilliant@gmail.com lub w formie pisemnej, na adres korespondencyjny Organizatora. Reklamacja powinna zawierać informacje identyfikujące Zgłaszającego lub Słuchacza, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz określenie wysuwanych roszczeń.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 5. Organizator udziela odpowiedzi na reklamację w formie, w jakiej została ona wniesiona, przy czym za dzień udzielenia odpowiedzi uważa się odpowiednio: dzień wprowadzenia do systemu informatycznego odpowiedzi w formie elektronicznej oraz datę stempla pocztowego dla odpowiedzi w formie pisemnej.

 

 

 • 14 Wyłączenia:
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przed rozpoczęciem zajęć oraz  po zakończeniu zajęć. Za bezpieczeństwo w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej jak również podczas oczekiwania na zajęcia odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, która samowolnie bez zgody lektora lub organizatora opuściła miejsce prowadzenia zajęć.
 3. Z uwagi na fakt, że postępy Słuchaczy uzależnione są również od okoliczności bezpośrednio od nich zależnych (aktywny udział w zajęciach, realizacja prac i ćwiczeń, w tym domowych, praca indywidualna poza zajęciami), Organizator nie gwarantuje osiągnięcia przez Słuchacza zakładanego, oczekiwanego lub roszczonego poziomu wiedzy, w tym nie gwarantuje uzyskania oczekiwanych ocen czy potwierdzeń kwalifikacji.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru, z wyłączeniem szatni. Organizator nie odpowiada za kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie Organizatora rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia, mimo zaleceń ze strony Szkoły.

 

 • 15 Zmiany Regulaminu:
 1. O zmianie postanowień Regulaminu Organizator informuje Zgłaszających oraz Słuchaczy przesyłając informacje o zakresie zmian wraz z tekstem jednolitym Regulaminu zmiany owe uwzględniającym na wskazany w danych kontaktowych adres e-mail.
 2. O ile w informacji o zmianach Regulaminu nie wskazano inaczej, zmiany owe wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty upublicznienia informacji.
 3. Do umów zawartych przed datą zmiany Regulaminu zastosowanie będą miały postanowienia dotychczasowe, o ile nowe uregulowania nie są dla Słuchaczy lub Zgłaszających względniejsze.

 

 • 16 Regulacje związane z pandemią
 1. Organizator dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa publikujemy pod tym linkiem:

https://docs.google.com/document/d/15xmlEW6abQvA5b6y76iZO_lSokLayEDH5DqubwrU9A/edit?usp=sharing

 1. Organizator będzie stosować środki wynikające z przepisów prawa. Ich zakres będzie aktualizowany na podstawie przebiegu pandemii i zmian w przepisach prawa.
 2. Organizator w szczególności ma prawo do żądania oświadczenia od Słuchacza/Zgłaszającego w zakresie dotyczącym jego samopoczucia i występowania objawów COVID oraz zaakceptowania wdrożonych przez Organizatora środków.
 3. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują na czas pandemii.

 

 • 17 Postanowienia końcowe
 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mieć będą przepisy prawa.
 2. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

 

 

 

 

 

 

Regulamin półkolonii i warsztatów organizowanych przez Organizatora

Organizatorem jest Brilliant Agata Perek, ul. Graniczna 85, 32-087 Bibice, NIP 5130145099

Niniejszy regulamin stanowi integralną część Umowy o świadczenie Usługi zorganizowania półkolonii lub warsztatów.

 

 • 1 Definicje
 1. Półkolonie- forma zespołowego wypoczynku dla dzieci w miejscu ich zamieszkania, organizowana w czasie wakacji lub ferii zimowych.
 2. Warsztaty – tematyczne zajęcia zorganizowane dla dzieci, trwające nie dłużej niż 1 dzień
 3. Usługa – przedmiot Umowy – Półkolonie lub Warsztat
 4. Słuchacz – dziecko biorące udział w Warsztacie lub Półkoloniach
 5. Szkoła – siedziba Organizatora, w której świadczona jest dana Usługa.
 6. Instruktor – osoba wskazana przez Organizatora do sprawowania opieki i prowadzenia zajęć w danej grupie

 

 

 • 2 Realizacja Usługi
  1. Celem Usługi jest zapewnienie uczestnikom półkolonii czynnego wypoczynku, krzewienie wiedzy z zakresu języka angielskiego, muzyki, rytmiki, i rekreacji ruchowej, organizacja czasu wolnego w sposób przyjemny i pożyteczny,
  2. Półkolonie i Warsztaty będą się odbywać na terenie Organizatora.
  3. Uczestnicy półkolonii i warsztatów przebywają pod opieką instruktorów od godz. 8:00 do godz.16:00 lub w innych godzinach zadeklarowanych przez uczestników w ramach wskazanego przedziału czasowego.
  4. Półkolonie i Warsztaty są przeznaczone dla dzieci.
  5. Usługa nie obejmuje transportu Słuchaczy do miejsca świadczenia Usługi.
  6. Świadczenie Usługi rozpoczyna się od przejęcia dziecka od jego opiekuna w poczekalni Szkoły do momentu zakończenia zajęć w danym dniu i odprowadzenia go do poczekalni.
  7. Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian w programie i harmonogramie zajęć, w szczególności z uwagi na warunki pogodowe.

 

 

 • 3 Obowiązki Zgłaszającego
 1. Zgłaszający zobowiązany jest do uiszczenia Ceny za Usługę w terminie wskazanym przez Organizatora. Uiszczenie Ceny stanowi warunek dopuszczenia Słuchacza do udziału w zajęciach.
 2. Zgłaszający jest zobowiązany do przedstawienia Organizatorowi formularza dotyczącego Słuchacza wypełnionego przez jego rodzica lub opiekuna prawnego oraz podania jego numeru telefonu, pod którym będzie dostępny w trakcie trwania zajęć, co stanowi warunek uczestnictwa w zajęciach.
 3. Zgłaszający zobowiązany jest do przyprowadzenia dziecka do miejsca zbiórki i odbioru dzieci, tj. poczekalnia Szkoły Językowej Brilliant punktualnie o zadeklarowanej godzinie.
 4. W przypadku złożenia przez prawnego opiekuna dziecka stosownego oświadczenia Organizator zezwoli dziecku na samodzielne opuszczenie miejsca świadczenia Usługi w zakresie wskazanym w oświadczeniu lub na zwolnienie z określonych zajęć.
 5. Zgłaszający jest zobowiązany zapewnić, że Słuchacz będzie posiadać ubrania stosowne do zabaw plenerowych, aktywności na dworze oraz w pomieszczeniu, adekwatne do warunków atmosferycznych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego ubrania Słuchacza.

 

 

 • 4 Prawa i obowiązki Słuchacza
 1. Słuchacz ma obowiązek:
  1. przestrzegać Regulaminu
  2. przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ppoż,
  3. bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktorów bądź osób z administracji oraz innym przedstawicielom Organizatora
  4. przestrzegać harmonogramu dnia,
  5. brać udział w realizacji programu półkolonii,
  6. szanować mienie Szkoły, pomoce dydaktyczne, własność innych uczestników półkolonii,
  7. bez wiedzy opiekuna nie oddalać się od grupy,
  8. zachowywać się kulturalnie
  9. zachować higienę osobistą, ład i czystość na terenie Szkoły
  10. zgłaszać przedstawicielowi Organizatora wszelkie niedyspozycje zdrowotne
  11. nie korzystać urządzeń, które nie są niezbędne do aktywnego udziału w zajęciach (telefony, tablety, sprzęt sportowy itp.)

 

 1. Słuchacz ma prawo do:
 2. spokojnego wypoczynku,
 3. uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych podczas Półkolonii/Warsztatów
 4. korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu, zgodnie z ich przeznaczeniem,
 5. wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie zajęć,
 6. bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do Instruktora lub innego przedstawiciela Organizatora.
 • 5 Cena
 1. Zapłata Ceny nastąpi w kwotach i terminach:
 2. 100 zł jako zaliczka jako warunek wpisania Słuchacza na listę uczestników
 3. Pozostała część ceny najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
 4. Zapłata całości Ceny jest warunkiem świadczenia Usługi w stosunku do Słuchacza. Brak wpłaty w terminie będzie skutkować wykreśleniem Słuchacza z listy i przepadkiem zaliczki.
 5. Zwrot zapłaconej Ceny jest możliwy wyłącznie w przypadku nieobecności Słuchacza dłuższej niż 2 dni spowodowanej jego chorobą potwierdzoną przez lekarza. Cena będzie zwrócona proporcjonalnie do liczby dni, w których Usługa była wykonywana.
 6. Zapłata Ceny następuje na rzecz: Brilliant Agata Perek, ul. Graniczna 85, 32-087 Bibice nr konta bankowego: Ing Bank Śląski 09 1050 1445 1000 0092 5098 3294

 

 • 6 Odpowiedzialność
 1. Organizator odpowiada za bezpieczeństwo Słuchacza w czasie świadczenia Usługi.
 2. Zgłaszający odpowiada za szkody wyrządzone przez Słuchacza, jego rodzica lub innego opiekuna, który znajdował się na terenie szkoły w związku z uczestnictwem Słuchacza w zajęciach.
 3. Organizator może ukarać upomnieniem Słuchacza za samowolne oddalenie się od instruktorów, niesubordynację, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń instruktorów, nieprzestrzeganie Regulaminu Półkolonii i Warsztatów.
 • 7. Ochrona wizerunku:
  1. Podczas szkoleń i kursów Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video.
  2. Uczestnictwo w szkoleniu jest tożsame z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku Słuchacza w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora.
  3. Słuchacz nieudzielający zgody na rejestrację i rozpowszechnianie jego wizerunki jest zobowiązany zawiadomić o tym fakcie Organizatora nie później, niż do dnia rozpoczęcia szkolenia.
  4. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa Słuchaczy w zajęciach. Uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas zajęć, warsztatów czy eventów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo klub usunie zdjęcie lub wideo z jego wizerunkiem. Zdjęcia będą publikowane tylko przez kanały należące lub powiązane ze Szkołą.
  5. Jeśli Zgłaszający lub Słuchacz nie wyraża zgody na utrwalanie materiałów zobowiązany jest nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni.
  6. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są częścią Usługi, (utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim.
  7. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie szkoły bez zgody Organizatora. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie szkoły, zajęć, wizerunku lektora czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową.

 

 • 8. Postanowienia końcowe
 1. W kwestiach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mieć będą postanowienia Ogólnych Warunków Świadczenia Usług przez Organizatora.

OŚWIADCZENIE RODO

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym informuję, Panią/Pana że:

 

 • 1. Organizator przetwarza dane osobowe w następujących celach i zakresie:
 1. a) Do celów realizacji Usługi: imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, numer kontaktowy telefonu, adres e-mail osobowych (DDO) w zakresie ujawnionym w ankiecie wstępnej oraz w zakresie ujawnionym w czasie realizacji Usługi.
 2. b) Do celów rozliczeniowych, podatkowych i księgowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, NIP;
 3. c) Do celów marketingowych: numer kontaktowy telefonu, adres e-mail.
 4. d) Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie uprzedniej, jasnej i jednoznacznej zgody DDO na przetwarzanie danych osobowych, przy jednoczesnym poinformowaniu DDO o przysługujących mu prawach.

 

 • 2. Organizator przekazuje dane osobowe następującym podmiotom:
 1. a) Do celów realizacji obsługi księgowej, kadrowej i płacowej: JOLANTA DULAK FIRMA

USŁUGOWA BENE, z siedzibą w 31-231 Kraków, ul. SIEWNA 30, w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt. II i V, poprzez przekazanie danych osobowych na trwałym nośniku informacji;

 1. b) O przekazaniu danych osobowych podmiotowi trzeciemu Organizator czyni wzmiankę w stosownym rejestrze.

 

 • 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora realizowane jest przez:
 1. a) Dane wskazane w §1 ust. 1 – przesz uprawnionego przedstawiciela Organizatora wyznaczonego do rejestracji DDO oraz realizacji Usługi;
 2. b) Dane wskazane w §1 ust. 2 – przez uprawnionego przedstawiciela Organizatora wyznaczonego do realizacji obowiązków fiskalnych oraz obsługi księgowej;
 3. c) Dane wskazane w §1 ust. 3 – przez uprawnionego przedstawiciela Organizatora wyznaczonego do obsługi marketingowej przedsiębiorstwa;

 

 • 4. Organizator przetwarza dane osobowe:
 1. a) Dane określone w ust. §1 ust. 1 – w okresie realizacji usługi, nie dłużej, niż w okresie 3 lat od jej zakończenia, a w przypadku usług świadczonych w systemie ciągłym lub okresowym – nie dłużej niż w okresie lat 3 od daty wykonania ostatniej czynności na rzecz DDO;
 2. b) Dane określone w ust. §1 ust. 2 – w okresie realizacji obowiązku rozliczeniowego oraz fiskalnego, nie dłużej, niż okres wymagany właściwymi regulacjami fiskalnymi;
 3. c) Dane określone w ust. §1 ust. 3 – w okresie przechowywania danych – – nie dłużej niż w okresie lat 3 od daty wykonania ostatniej czynności na rzecz DDO; 9
 4. d) O ile jest to możliwe, wprowadzając dane do właściwego Zbioru Danych Osobowych (ZDO) Organizator czyni we właściwym rejestrze wzmiankę o planowanym terminie ich usunięcia.
 • 5. Dysponentom Danych Osobowych, których dotyczą otrzymane i przetwarzane przez Organizatora dane osobowe przysługują następujące prawa:
 1. a) Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Administratora otrzymuje informacje o przetwarzaniu jego danych osobowych, o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych przez Organizatora oraz o podmiotach, którym dane osobowe dysponenta są ujawniane. Informacja zawiera również planowanym terminie usunięcia posiadanych przez Organizatora danych;
 2. b) Prawo uzyskania kopii danych – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Organizatora otrzymuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących zgłaszającego żądanie;
 3. c) Prawo do sprostowania – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Organizatora może żądać usunięcia ewentualnych niezgodności lub błędów dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia ich lub aktualizacji jeśli dane owe są niekompletne lub uległy zmianie;
 4. d) Prawo do usunięcia danych – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Organizatora może żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 5. e) Prawo do ograniczenia przetwarzania – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do organizatora może żądać zaprzestania dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które dysponent wyraził zgodę oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. do momentu wydania właściwej decyzji organu nadzorczego, zezwalającego na dalsze przetwarzanie danych);
 6. f) Prawo do przenoszenia danych – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Organizatora może żądać wydania przetwarzanych danych osobowych w formacie umożliwiającym ich odczyt przez komputer dysponentowi, lub wskazanemu przez dysponenta podmiotowi trzeciemu, o ile istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i podmiotu wskazanego przez dysponenta, na rzecz którego ma dojść do przekazania danych;
 7. g) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Organizatora może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w celach marketingowych. Sprzeciw nie wymaga uzasadnienia;
 8. h) Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Organizatora może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw wymaga uzasadnienia oraz podlega rozpatrzeniu przez Organizatora;
 9. i) Prawo wycofania zgody – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Organizatora może w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę ma przetwarzanie jego danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed dokonaniem wycofaniem zgody przez dysponenta;
 10. j) Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, dysponent danych osobowych, którego dane dotyczą, jest uprawniony do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 6. Wniosek dotyczący realizacji praw dysponentów danych osobowych, można złożyć:
 1. a) W formie pisemnej na adres Organizatora
 2. b) Drogą e-mailową na adres: biuro@szkolabrilliant.pl lub szkola.brilliant@gmail.com
 3. c) Wniosek winien zawierać oznaczenie dysponenta danych osobowych oraz wskazywać, czego dotyczy żądanie, w szczególności:
 4. Wskazywać, z jakiego uprawnienia chce skorzystać wnioskodawca;
 5. Wskazywać, jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie ;

III. Precyzować, jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie.

 1. d) W przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować wnioskodawcy w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
 2. e) Organizator udziela odpowiedzi w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku. W razie konieczności przedłużenia okresu rozpatrzenia wniosku, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
 3. f) Organizator udziela odpowiedzi w formie, w jakiej dysponent złożył wniosek do Organizatora, o ile owy wniosek nie precyzuje formy, jaka powinna posiadać odpowiedź.